• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

BIERZMOWANIE

E-mail Drukuj PDF

PIEŚNI: Ty wskazałeś drogę do miłości - 849

KROK dziewiąty - 1 tydzień

AGAPE

W temacie AGAPE dotykamy tajemnicy Boga, który jest MIŁOSCIĄ. Racjonalnie nie przekroczy człowiek bramy Krzyża, która człowieka paraliżuje i przeraża. Uczynili to święci, bo doświadczyli krzyża jako jedyne, sensowne rozwiązanie praktycznych problemów. Ostatni krok proponuje ci rewizję tego, co myślisz o miłości, której pragniesz, jako drogi życia. Bez woli oświeconej wiarą, nie poznasz pełni miłości, która objawia się, gdy przejdziesz bramę Krzyża. Jezus mówi delikatnie: jeśli chcesz… Doświadczenie Prawdy ma moc przyciągającą, zniewalającą człowieka tym jedynym rodzajem zniewolenia, które nie odbiera wolności.

Dziewiąty drogowskaz nowego człowieka

Agape, czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych,

dzięki której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie

dla Boga i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistnienia się osoby.

Dlatego poprzez stałą motanoię, przekreślenie swego egoizmu,

naśladowanie Chrystusowego krzyża,

chcę wdrażać się w postawę bezinteresownej służby - diakonii,

służąc na wzór Syna Człowieczego wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom,

zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.

TYDZIEŃ PIERWSZY

Odnalezienie siebie

ROZMOWA EWANGELICZNA.

Ta rozmowa oparta jest na tekście Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, która mówi o wspólnotowym charakterze powołania człowieka w planie Bożym.

Bóg troszczący się po ojcowsku o wszystko chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się wzajemnie do siebie w duchu braterskim. Wszyscy bowiem, stworzeni na obraz Boga, który „z jednego uczynił cały rodzaj ludzki, aby zamieszkał cały obszar ziemi" (Dz 17, 26), powołani są do jednego i tego samego celu, to jest do Boga samego. Dlatego to miłość Boga i bliźniego jest pierwszym i największym przykazaniem. Pismo święte zaś poucza nas, że miłości Boga nie można odłączyć od miłości bliźniego, bo: „jeśli jest inne jakie przykazanie, w tym słowie się zamyka: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego... przeto doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość" (Rz 13, 9-10; por. 1 J 4, 20). Że jest to rzeczą bardzo wielkiej wagi, dowodzi fakt, że ludzie z każdym dniem są coraz bardziej od siebie zależni, a świat w coraz wyższym stopniu jest zjednoczony. Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby „wszyscy byli jedno... jako i my jedno jesteśmy", otwierając przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy, daje znać o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich a jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości. To podobieństwo ukazuje, że człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. (KDK n. 24).

Naucz się na pamięć: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. (Mt 10,37-39)

LEKTURY: 1) O patrona swojego chrztu i bierzmowania; 2) Ks. Franciszek Blachnicki: Miłość, seks, eros, agape; 3) JP II List do młodych całego świata z okazji międzynarodowego roku młodzieży.

ODNALEZIENIE SIEBIE

Dzień pierwszy

A: MODLITWA PORANNA

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
(1Kor 13,1-2)

B: BIBLIA

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

Poszukiwania Mędrców ze Wschodu - radość w ubóstwie. (Mt 2,1-2.8-11)

1. Jak Mędrcy szukali najważniejszej sprawy w życiu; gdzie znaleźli cel poszukiwań?

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Co jest najważniejszą wartością mego życia? Jak jej poszukuję? ……………...…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Przyjaciel na drodze dnia dzisiejszego: Adam Albert Chmielowski.

Brat Albert Chmielowski – była to natura bardzo bogata, wszechstronnie uzdolniona. Zapowiadał się jako znakomity malarz, był ceniony przez wszystkich mistrzów pędzla, którzy na zawsze pozostaną w pamięci naszego narodu jako przedstawiciele wielkiej sztuki… Ale Bóg w przedziwny sposób działa w dziejach człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana, każe mu równocześnie uklęknąć przed jego braćmi, bliźnimi. Tak właśnie stało się w życiu Brata Alberta: rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza… Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką sprawą naszych dni. Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze. (…)Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą. (K. Wojtyła).

2. Pytanie do rachunku sumienia: Podsumowując pracę dnia, postaw pytanie, do czego czujesz się wezwany, na co masz zwrócić uwagę? Zanotuj pytani: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dzień drugi

A: MODLITWA PORANNA

Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. (1Kor 13,8-10)

 

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

B: BIBLIA

Poszukiwanie Nikodema - zmiana serca poprowadziła go na Kalwarię (J 3,1-8; 19,38-39).

1. Kim był Nikodem? Dlaczego tak trudno zmienić swoją mentalność? .…………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………….

……………………...........................................................................................................................................

2. Czego ja szukam w życiu? Jak korzystam z prawdy Bożej? Czy jestem gotowy pójść za Jezusem na śmierć? ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Niepokój serca św. Augustyna:

Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa! Późno Cię ukochałem! We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju… Wzywasz nas Panie, abyśmy z radością Ciebie wysławiali, bo stworzyłeś nas dla siebie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.

Jakie postawisz sobie pytanie w obliczu postaci Nikodema i św. Augustyna? Zapisz je.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzień trzeci

A: MODLITWA PORANNA

Miłość (…) nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. (1Kor 13-5-6).

 

 

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

B: BIBLIA

Poszukiwania pobożnego biblisty (Mk 12,28-34).

1. Jaki jest motyw poszukiwania uczonego w Piśmie? ………………………………………………………………….………….

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dlaczego przykazanie miłości, to to główny temat całego Pisma? Co Jezus mówi mi osobiście o miłości? .………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

………...…………........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Odkrycie potrzeby życzliwości - św. Urszula Ledóchowska.

Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo uśmiechu… Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.

2. Napisz sobie pytanie na podstawie treści dzisiejszego dnia do swojego osobistego rachunku sumienia. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień czwarty

A: MODLITWA PORANNA

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu. (1Kor 13,4-5a)

 

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

B: BIBLIA

Ukryte tęsknoty kobiety o pogmatwanym życiu osobistym (J 4,13-29).

1. Jak Samarytanka szukała szczęścia w życiu? (J 4,16-19) Jakie były jej głębsze tęsknoty? …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

2. Za czym ja tęsknię? Co chciałbym usłyszeć z ust proroka? ……………………………………………………….…….…….

………….………….........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

Źródło szczęścia wiejskiej dziewczyny - bł. Karolina Kózka.

Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości… ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego (…)ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego. (…)Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. Świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością i dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej, chłopskiej dziewczyny. “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają”.

2. Ułóż pytanie do rachunku sumienia na dziś: ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dzień piąty

A: MODLITWA PORANNA

Miłość (…) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (1Kor 13,7)

 

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

B: BIBLIA

Rozterka bogatego młodzieńca (Mk 10,17-22).

1. Jak Jezus chce pomóc młodzieńcowi? Dlaczego odrzucenie propozycji Jezusa jest powodem smutku? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kiedy odszedłem od Jezusa pochmurny?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..........................................................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Szczęście w skrytości - bł. Aniela Salawa:

"Nie zasmucajcie Ducha Świętego!" Powtarzamy te słowa z Jadwigą, królową Polski, "matką narodów". I powtarzamy je z Anielą Salawą, błogosławioną. Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie kobiece postaci: królowa i służąca! Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym prostym zdaniu: "Służyć Bogu - to znaczy królować!" (por. Lumen gentium, 36). Tę samą prawdę wyraża życie wielkiej królowej i życie prostej służącej! (…)Na zakończenie tej Eucharystii na prastarym Rynku krakowskim, w czasie której Kościół wyniósł do chwały ołtarzy Anielę Salawę, pragnę, aby zabrzmiały jej własne słowa. Pochodzą one z Dziennika. Jedno zdanie, jakby szczególnie potrzebne w tym momencie po Komunii św. Tak pisze, tak woła do Chrystusa Aniela: "Pragnę, żebyś był tak wielbiony, jak jesteś wyniszczony". I jeszcze o swoim własnym powołaniu, a raczej o tym, które dał jej Bóg: "Wobec duszy mojej Pan Bóg miał zamiary wielkie, stwarzając mnie na swój własny obraz". (…)jak głęboko zapadły mi w pamięć, w serce te słowa: "Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz".

2. Postaw sobie dziś następne pytanie do swojego rachunku sumienia: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dzień szósty

A: MODLITWA PORANNA

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1Kor 13,3).

Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24)

B: BIBLIA

Zmagania zapaleńca religijnego (Flp 3,4-9, por. Ga 1,13-24).

1. Jakie widzisz najwartościowsze cechy Szawła przed nawróceniem? Co skłoniło Szawła do stania się św. Pawłem? ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jak wygląda moje wewnętrzne i zewnętrzne zaangażowanie w codzienne czynności?

..…………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………..........................................................................................................................................

NAMIOT SPOTKANIA.

1. Podjęcie decyzji życia - św. Stanisław Kostka:

Pewien młody Polak, szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez dwa lata (…) Zostawił on wielki przykład stałości i pobożności; wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością, niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie Mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował Komunię świętą, i długo się modlił. Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna go przewyższali. (…)pewnego poranka, po przyjęciu Komunii świętej, opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego brata. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny, pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny ubogi prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej, ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu..

2. Pomyśl, jaka jest twoja główna wada? Jak możesz się jej przeciwstawić? …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 


 


PIEŚNI: Ty wskazałeś drogę do miłości - 849

KROK dziesiąty - 2 tydzień

DIAKONIA

ROZMOWA EWANGELICZNA

Modlitwa św. Franciszka:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Naucz się na pamięć, czytając poniższy tekst każdego dnia formacji:

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25,34-40)

Dzień pierwszy

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.. (Łk 12,32-34)

Dziękuj Ojcu, że zaprosił Ciebie na drogę miłości - diakonii…

B: BIBLIA

SŁOWO ŻYCIA - jako akt strzelisty.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
(Mt 5,3-4)

CZYN MIŁOŚCI

Dziś nie stawia się pytania: "Jeśli Jahwe jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal, idźcie za nim". Dziś usiłuje się sprawę uczynić zasadniczo nieważną. Dla człowieka przy końcu XX stulecia program brzmi: "Żyjmy tak, jak gdyby Bóg nie istniał". Jednakże: jeśli Bóg nie istnieje, wszystko wolno! (…) Ku czemu idziemy żyjąc tak, jakby Bóg nie istniał? (…)

Nie zasmucajmy Ducha Świętego! Nie stawiajmy oporu Jego mocy - niewidzialnej, a przecież bardziej rzeczywistej od tylu widzialnych i krzykliwych "potęg" wyprodukowanych przez człowieka współczesnego w wielkiej ofiarności.

"Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda" (J 6,63) - w tych kilku słowach Chrystus wypowiada ocenę wszystkich odmian materializmu, które pod różnymi postaciami wciąż wracają, by się w ludziach opierać Duchowi Świętemu, który daje życie. (JP II, homilia z 13 sierpnia 1991 roku w Krakowie)

W tym tygodniu postaram się czuwać nad swoimi codziennymi, podstawowymi obowiązkami - w domu, w szkole, w parafii. Wybieram dziś jeden z nich szczególnie, by spełnić go z miłością ku Bogu, ku braciom.

NAMIOT SPOTKANIA.

W namiocie Spotkania w tym tygodniu rozważ kolejno drogę ku dojrzałemu chrześcijaństwu według „Drogowskazów Nowego Człowieka”. Przygotuj notatniki z poprzednich kroków i skorzystaj podczas modlitwy.

Krok 1 i 3 - moja relacja do Ojca przez Syna w Duchu Świętym.

- Gdzie tkwi ostateczne oparcie dla moich decyzji życiowych, tych zasadniczych i tych „szarych”?

- Czy chcę, aby moimi najbliższymi przyjaciółmi byli ludzie mający podobny stosunek do Boga?

Przypomnij sobie dzisiejszą poranną modlitwę: gdzie jest mój skarb? Przejdź myślą cały swój dzień i osądź, w czym Bóg ci dał zwycięstw, a w czym uległeś swojej słabości; dziękuj, przepraszaj, pomyśl o jutrze.

Dzień drugi

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. (2Kor 9,6-7).

B: BIBLIA

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię (Mt 5,5)

CZYN MIŁOŚCI

«Obok krzyża Jezusowego stała Jego Matka» (por. J 19, 25). Oto słowa z Ewangelii Janowej, które słyszeliśmy podczas tej wieczornej liturgii. Pod krzyżem umierającego Jezusa jest obecna Jego Matka. Jego najdroższa Matka, która do końca jest Mu wierna. Jej obecność, Jej «stanie» pod krzyżem świadczy o niezłomności i niezwykłej odwadze, jakie wykazuje w tym decydującym momencie. W dramacie Odkupienia rozgrywającym się na Kalwarii oparciem dla Maryi jest wiara. Sobór Watykański II mówi, że «Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża» (Lumen gentium, 58). Maryja pozostanie dla nas, dla całej ludzkości wzorem doskonałym takiej właśnie wiary, która nie zna lęku ani kompromisów, która nakazuje od wewnątrz trwać do końca, aż po krzyż.

Prośmy Bogurodzicę Dziewicę, Królową Polski i Panią naszą Jasnogórską, aby wyjednała nam u swego Syna wiarę dojrzałą i bogatą, żebyśmy mogli nią promieniować i dawać świadectwo; wiarę żywą, wyrażającą się w życiu i kształtującą naszą codzienność; wiarę twórczą, zdolną przemieniać nas samych oraz świat, w którym żyjemy. Niechaj dopełni ją miłością, uczyni wrażliwą na znaki czasu i na potrzeby bliźnich.

Błagajmy Matkę Syna Bożego i Matkę naszą, ażeby wyprosiła nam łaskę wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi na trzecie tysiąclecie, które otwiera się przed nami. Oddajmy się pod Jej obronę, abyśmy po wszystkie wieki zachowali nieskażony skarb wiary świętej. (JP II do Polaków 6 VII 2000r.)

Mój obowiązek - moja służba - moje stawanie się sobą - moja radość: Podejmę postanowienie, by wykonać w ukryciu, bez oczekiwania na pochwałę, jeden ze swoich obowiązków - jak Maryja, służebnica Pańska i Matka Kościoła.

NAMIOT SPOTKANIA.

Krok 2 i 4 - Okalana, Matka Kościoła

- przypomnij sobie związki jakie zachodzą między Maryją a Kościołem;

- jakie zachowuję formy nabożeństw maryjnych, czy sięgam do tekstów magisterium Kościoła?

- jak wyrażam miłość do Kościoła, w którym żyję?

- oceń, jak spełniłeś dziś swoje obowiązki? - dziękuj, przepraszaj, proś o siłę

Dzień trzeci

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. (Łk 19,5-6).

Dziękuj za dar Pisma św., za dar Namiotu Spotkania, za to, że Bóg wyszedł do Ciebie za swoją inicjatywą, by przebywać z Tobą codziennie na modlitwie.

B. BIBLIA:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5,8)

CZYN MIŁOŚCI

Prawdą jest, że Pan Jezus oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, ażeby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia Kościoła i ludzkości. (…)Odkupiciel ludzkości niejako dzieli się z nimi troską o innych ludzi: o rodziców, o kolegów i koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci.

W ten sposób dochodzę do sprawy najważniejszej w tym Liście: przy końcu Roku Rodziny pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju.(...) Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. (…)Właśnie rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, ze miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w waszych rodzinach. (JP II, List do dzieci z 19 XII 1994r.)

Mój obowiązek - moja służba - moje stawanie się sobą - moja radość: Poproszę dzisiaj jakieś dziecko o modlitwę w konkretnej intencji, choćby sugerowanej przez papieża. We własnej modlitwie postaram się naśladować prostotę i ufność modlitwy dziecka.

NAMIOT SPOTKANIA.

Krok 5 i 6 - Słowo Boże sercem modlitwy.

- Pytanie o wierność codziennej praktyce modlitwy wynikającej z wierności spotkań ze Słowem Bożym. Nie miej złudzeń - bez tej praktyki próby życia prawdziwą miłością to utopia! Pamiętaj również o konieczności codziennego rachunku sumienia.

Spójrz na dzisiejszy dzień: jak dzisiaj przyjąłeś Chrystusa obecnego w słowie, jak Go przyjąłeś w braciach, jak przyjąłeś w Sakramencie? Dziękuj Bogu za jego obecność, przepraszaj za swoją ślepotę serca, proś o światło na przyszły dzień.

Dzień czwarty

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu"» (Dz 20,35).

Dziękuj za każde natchnienie do konkretnej służby, dziękuj za cichą i głęboką radość i pokój, które na trwałe rodzą się w twoim sercu, gdy służysz.

B: BIBLIA

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)

CZYN MIŁOŚCI

Chrześcijanin, który «posłuszny słowu Zbawiciela» odmawia codziennie modlitwę, jakiej On sam nas nauczył, zanosi do Boga Ojca prośbę o chleb, używając liczby mnogiej: «chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Wie zatem dobrze, że nie powinien się zamykać w egoistycznej wizji wyłącznie własnego dobrobytu. Boski Mistrz nauczył go troszczyć się także o potrzeby innych. Jego modlitwa stanie się zatem wiarygodna, jeśli skłoni go do szczerych gestów konkretnej solidarności. (Jan Paweł II Przesłanie z 4 X 2000r.)

Mój obowiązek - moja służba - moje stawanie się sobą - moja radość. Jakie widzę potrzeby ludzi mi bliskich, znanych? Co spróbuję dzisiaj zrobić dla dobra kogoś konkretnego?

NAMIOT SPOTKANIA.

Krok 7 - życie liturgią:

- Pytanie o moją diakonię w liturgii parafialnej, by pomóc moim sąsiadom w głębszym przeżywaniu liturgii.

- moja punktualność na liturgii.

Postanów przychodzić zawsze kilka minut przed rozpoczęciem liturgii, niezależnie od punktualności innych, z miłości do Jezusa (by przygotować się duchowo); oraz do braci i sióstr (by nie przeszkadzać im w modlitwie(. Spojrzenie na dzisiejszy dzień: jak próbowałem być miłosierny? Dziękuj Bogu, przepraszaj, proś o siłę.

Dzień piąty

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą». Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. (Mk 5,18-20)

Dziękuj Panu za Jego zaproszenie do głoszenia Chrystusa przez ciebie wśród innych. Pomódl się szczególnie za najbliższych o głęboką wiarę dla nich.

B: BIBLIA

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)

CZYN MIŁOŚCI

Harmonia między sferą przyrodzoną a nadprzyrodzoną jest cechą, która bardziej może niż jakakolwiek inna znamionuje osobowość wielkiego angielskiego męża stanu [Tomasza Morusa]: w swym bogatym życiu publicznym odznaczał się on prostotą i pokorą, zachowując swój słynny «dobry humor» nawet w obliczu śmierci. Do takiego bowiem celu doprowadziło go umiłowanie prawdy. Człowiek nie może oderwać się od Boga ani polityka od prawdy: oto jest światło, które rozjaśniało jego sumienie. (…)

Właśnie na polu obrony praw sumienia przykład Tomasza Morusa zajaśniał szczególnie mocnym blaskiem. Można powiedzieć, że w bardzo szczególny sposób doświadczał on wartości sumienia, które jest «świadectwem samego Boga, którego głos i sąd przenikają wnętrze człowieka aż do tajników jego duszy» (Jan Paweł II).

Mój obowiązek - moja służba - moje stawanie się sobą - moja radość. Przygotuję się do świadectwa o sprawiedliwości Bożej, by wykorzystać sposobną sytuację i prawdę tę powiedzieć w sposób radosny, z dobrym humorem, jak św. Tomasz Morus.,

NAMIOT SPOTKANIA.

Krok 8 - Świadectwo o moim Zbawicielu.

- W jaki sposób myślę o ewangelizacji w swoim środowisku? Czy podejmuję kontakty z ludźmi i środowiskiem troszczącym się o zbawienie innych?

- Co dzisiaj zrobiłeś dobrego dla najbliższych, jakie dobre słowo im przyniosłeś?

- Oceń swój dzień: dziękuj, przepraszaj, proś o moc na przyszłość.

Dzień szósty

A: MODLITWA PORANNA

Droga diakonii drogą mojej prawdziwej radości w życiu.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. (Mt 5,11)

Dziękuj Jezusowi, że zawierzył ci tak wspaniałą naukę o sensie życia.

B: BIBLIA

 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,6.10)

CZYN MIŁOŚCI

Drodzy ludzie pracy, przedsiębiorcy, współpracownicy, finansiści, handlowcy — zjednoczcie swe siły, umysły i serca, aby przyczyniać się do budowy społeczeństwa szanującego człowieka i jego pracę. O wartości człowieka decyduje bardziej to, kim jest, niż to, co posiada. Wszystko co czyni się w dążeniu do większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa i bardziej ludzkiego ładu społecznego, znaczy więcej niż jakikolwiek postęp na polu techniki.

Drodzy bracia i siostry, Papież dobrze zna wasze problemy i niepokoje, wasze oczekiwania i nadzieje. Ceni wasz trud, wasze przywiązanie do rodziny, waszą zawodową sumienność. Wspomaga was w działaniach na rzecz społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego, pragnie wam dodać otuchy i z serca wam błogosławi. (Jan Paweł II - przemówienie do ludzi pracy)

Mój obowiązek - moja służba - moje stawanie się sobą - moja radość. Co mogę dzisiaj zrobić, by okazać lub zbudować chrześcijańską solidarność wobec ludzi doświadczonych brakiem pracy lub jej trudnymi warunkami?

NAMIOT SPOTKANIA.

Krok 9 - Świadectwo wolności.

- W jaki sposób rozeznać różnorodne źródła zniewolenia w moim środowisku?

- W jaki sposób bronię innych przed atakami złego słowa. kłamliwych opinii, lekceważenia?